Մայիս 22, 2017

Ակտիվությամբ պայմանավորված նեյրոգենեզ

Կենդանի առնետի ուղեղի պատկերումը երկֆոտոն մանրադիտակով

Ս. Մատինյան (խմբի ղեկավար), Մ. Մովսիսյան, Լ. Հովհաննիսյան, Ա. Հակոբյան

Երևանի պետական բժշկական համալսարան

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԴԵԼՏԱ» մանրադիտակի կայան