Դիմորդներին

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտը հայտա­րա­րում է 2021/2022 ուս. տարվա ասպիրան­տու­րայի ընդու­նելություն անվճար հիմունքով առկա ուսուցմամբ /1 տեղ/` «Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա» մասնագի­տությամբ: Դիմումների ընդունումը կա­տար­վում է մինչև ս. թ. հունիսի  15-ը (ներա­ռյալ):

Անհրաժեշտ է անձամբ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

 • Դիմում` ՙՔԵՆԴԼ՚ սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն Բ. Գրիգորյանին
 • կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ
 • 3×4 չափսի երեք լուսանկար
 • ինքնակենսագրություն/ CV
 • հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը /բացակայության դեպքում ներ­կա­յացնել մասնագիտական գիտական ռեֆերատ` առնվազն 20 էջ/
 • բակալավրի և մագիստրոսի դիպլոմի և դրանց հավելվածների պատճենները
 • քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում)

Դիմողներն հարցազրույց են անցնում գիտական ղեկավարների հետ:

Քննության անցկացման օրն ու ժամը՝ 27.06.2022թ.,  ժ.11:00

Քննության անցկացման վայրը՝ «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ, 2 հարկ, 207 սենյակ

Ա.04.20

 

 


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտը հայտա­րա­րում է 2021/2022 ուս. տարվա ասպիրան­տու­րայի ընդու­նելություն անվճար հիմունքով հեռակա ուսուցմամբ /1 տեղ/` «Լիցքավորված մասնիկ­ների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա» մասնագի­տությամբ: Դիմումների ընդունումը կա­տար­վում է մինչև ս. թ. սեպտեմբերի  8-ը (ներա­ռյալ):

Դիմում

Հարցաշար

________________________________________________________________________________

 

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտը արագացուցչային ֆիզիկայի և ճարտարագիտության բնագավառներում առաջարկում է մագիստրոսական և թեկնածուական աշխատանքների հետևյալ թեմաները:

Մագիստրատուրա

 • Beam dynamics simulations for space charge dominated electron beams. (B. Grigoryan)
 • Electron photoemission process study for different metallic cathodes. (B. Grigoryan)
 • Multi-objective genetic algorithms for dynamic aperture nonlinear optimization. (A. Sargsyan)
 • The impedance of a lossy circular waveguide. (M. Ivanyan)
 • Magnet design, simulation and field measurements for the AREAL linac. (V. Khachatryan)
 • Emittance preservation in linear accelerators ( V. Tsakanov)

Ասպիրանտուրա

 • The beam physics of ultrahigh brightness synchrotron light facilities (A. Sargsyan)
 • Self-consistent solutions of internal problems of electrodynamics. (M. Ivanyan)
 • Study of 5 MeV electron beam induced radiation impact on the crystalline substances. (V. Khachatryan)
 • The study of new high frequency accelerating structures. ( V. Tsakanov)
 • The study of Table-top free electron lasers in THz region. ( V. Tsakanov)

Գրքեր

Դպրոցներ