Նոյեմբեր 3, 2016

Հողի մանրէների վրա տեխնոգեն գործոնների աղդեցության հետազոտում

Մշակվում է հողում մանրէների կենդանի և մահացած բջիջների նույնացման և հաշվառման մեթոդ

 

Կ. գ. թ. Գ. Խաչատրյան (խմբի ղեկավար), կ. գ. թ. Ս. Թաթիկյան, Տ. Խաչատրյան, Ն. Մկրտչյան, Ա. Քոչարյան

«ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ/Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ)

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԴԵԼՏԱ» մանրադիտակի կայան