Փետրվար 14, 2020

Մանրէների ներբջջային pH-ի ուսումնասիրությունը ֆլյուորեսցենտային սպեկտրալուսաչափով

E. coli BW25113 վայրի տեսակի ներբջջային pH-ի ուսումնասիրությունն ածխածնի խառը տեսակի աղբյուրների ֆերմենտացման ընթացքում (рН=7,5)

 

Կ.գ.դ. Կարեն Թռչունյան (խմբի ղեկավար), ասպիրանտ Հ. Գևորգյան

ԵՊՀ

Փորձարարական լաբորատորիա՝ Փորձարարական կենսաբանության լաբորատորիա