Հոկտեմբեր 17, 2016

Ֆիզիկայի 021 մասնագիտական խորհուրդ

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կարգադրությամբ 03.10.2016թ. «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում ստեղծվել է ֆիզիկայի 021 մասնագիտական խորհուրդ: Խորհուրդը իրավասու է Ա.04.20 – Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա մասնագիտությամբ թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել:

Խորհրդի կազմը`

  1. Ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Վ. Մ. Ցականով- նախագահ (Արագացուցչային ֆիզիկա)
  2. Տ.գ.դ. Վ. Շ. Ավագյան- նախագահի տեղակալ (Արագացուցչային տեխնիկա)
  3. Ֆ.մ.գ.թ. Գ. Ա. Ամատունի- գիտական քարտուղար (Արագացուցչային ֆիզիկա)
  4. Ֆ.մ.գ.դ. Ս. Գ. Հարությունյան (Արագացուցչային ֆիզիկա)
  5. Ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Է. Մ. Լազիև (Արագացուցչային ֆիզիկա)
  6. Ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Է. Դ. Գազազյան (Ռադիոֆիզիկա)
  7. Ֆ.մ.գ.դ. Մ. Ի. Իվանյան (Տեսական ֆիզիկա)
  8. Ֆ.մ.գ.թ. Բ. Ա. Գրիգորյան (Արագացուցչային ֆիզիկա)
  9. Ֆ.մ.գ.թ. Ա. Ս. Վարդանյան (Արագացուցչային ֆիզիկա)