Մարտ 5, 2018

Նորագույն նյութերի և միկրոսարքերի լաբորատորիա

«ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում բացվել է նորագույն նյութերի և միկրոսարքերի լաբորատորիա, որը կնպաստի նյութագիտության ոլորտում իրականացվող կիրառական հետազոտությունների առաջխաղացմանը:

Լաբորատորիայում աշխատող խմբի հիմնական նպատակներն են՝ ինքնատարածվող բարձր ջերմաստիճանային սինթեզի մշակումը նորագույն նյութերի և նանոկառուցվածքների փոշիների ու կերամիկայի ստացման համար, ինչպես նաև նանոթաղանթների և նանոկառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիաների մշակումը ու պարամետրերի լավարկումը:

Խմբի աշխատանքները իրականացվում են հետևյալ ուղղություններով՝

  • Ֆերոէլեկտրիկ, մուլտիֆերոիկ բազմաֆունկցիոնալ նյութեր, նանոթաղանթներ և ԳԲՀ ինտեգրալ շղթաներ
  • Քիմիական և կենսաբժշկական սենսորներ՝ մետաղ մեկուսիչ կիսահաղորդիչ ունակություններով և մեկուսացված փականով դաշտային տրանզիստորների հիման վրա
  • Մագնիսափափուկ և մագնիսակոշտ նյութեր, կերամիկա և բարակ թաղանթներ
  • Լիցիում-իոնային և կերամիկական վառելիքային մարտկոցներ
  • Նորագույն նյութերի/նանոնյութերի միացություններ՝ արևային էներգիայից ջրածնի ստացման համակարգերում կիրառելու համար

Գիտական խմբի գործունեությունը կնպաստի բազմաֆունկցիոնալ նյութերի և սարքերի մշակմանը, որոնք օգտագործվում են արագացուցչային տեխնիկայում: